Historia

Fundacji Zrównoważonego Rozwoju „2BS”

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju „2BS” powstała w 2008 r. w Brzezicach, jako niezależna organizacja pozarządowa typu non-for-profit. Jako podstawowy cel działalności, założyciele Fundacji określili inicjowanie i wspieranie działań oraz świadczenie usług na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska oraz promocji obszarów wiejskich Lubelszczyzny, a w szczególności mikroregionu „Doliny Giełczwi” z zachowaniem krajobrazu kulturowego, różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej, wpływających na sprawniejsze wykorzystanie ich potencjału rozwojowego, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju „2BS” została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Lublinie, w dniu 21 marca 2008 r. z inicjatywy Marka Wojtczaka. W dniu w 1 kwietnia 2008 r. Fundacja Zrównoważonego Rozwoju „2BS” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisu dokonano także w rejestrze przedsiębiorców. Na dzień dzisiejszy Fundacja nie rozpoczęła działalności gospodarczej. Fundacja Zrównoważonego Rozwoju „2BS” jest organizacją opartą na działalności społecznej. Nasze statutowe zasoby kadrowe stanowią: jednoosobowy Zarząd i sześcioosobowa Rada Fundacji. Działalność Fundacji wspiera kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy. Są to studenci lubelskich uczelni (kierunków: informatyka, socjologia, dziennikarstwo, architektura krajobrazu) i przedstawiciele społeczności lokalnej wsi Brzezice, Brzeziczki i Siedliszczki (rady sołeckie, KGW, OSP). Partnerami Fundacji są: urzędy gmin z terenu mikroregionu „Dolina Giełczwi”, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Ośrodek Innowacji NOT w Lublinie i Agencja Rozwoju Regionalnego „Trans-Trakt” (Żółkiew – Ukraina). Fundacja jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”.

Z uwagi na postawę społeczności lokalnej i włamanie z dewastacją biura Fundacji dokonane w lutym 2009 r., działania w Brzezicach, zawieszono.

Od wiosny 2009 r. działania Fundacji skupiają się głównie na terenie Gminy Wysokie.
Na podstawie umowy użyczenia z Gminą Wysokie, powołane zostaje biuro Fundacji w Giełczwi Pierwszej.

Od października 2009 r. Fundacja użytkuje również działkę rolną o powierzchni 1,18 ha.